Day: 22 June 2021

22 June 2021 Off

ร่วมกันมอบเงินค่าอาหารกลางวันอาหารเสริมนมค่าเครื่องแบบนักเรียน

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

22 มิ.ย. 2564 🔷 นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 นางลัดดา ศรีสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู…

22 June 2021 Off

การรับลงทะเบียน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 22 มิ.ย. 2564 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดย ท่านนายกสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกส่วนงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทีมงาน รพ.สต. ทีมงาน อสม.…