Day: 6 July 2021

6 July 2021 Off

สำรวจงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามเด็กเล่น

By luxmuang lux

วันที่ 6 ก.ค.2564 🔷 นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 นางลัดดา ศรีสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา 🔷 ส.ท.สมหวัง เดชพูล 🔷 ส.ท.สุรัติ สุวรรณลือ .…

6 July 2021 Off

มอบกระเบื้องและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ประชาชน ม. 3ต.พงสวาย

By luxmuang lux

6 ก.ค. 2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 ส.ท.สนุน เสลานนท์ 🔷 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 นายกิตติพัฒน์ ราชภักดี…

6 July 2021 Off

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด วันที่ 6 ก.ค. 2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 นายสมชาย…