Day: 6 October 2021

6 October 2021 Off

นายกเทศมนตรีให้กำลังใจผู้ป่วยในศูนย์พักคอย

By luxmuang lux

โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 6 ตุลาคม 2564🏥 ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง 🏥.🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองได้พูดคุยให้กำลังใจกับผู้ป่วยในศูนย์พักคอย ผ่านระบบกระจายเสียงจากอาคารกำกับดูแลศูนย์พักคอย.ขอให้ผู้ป่วยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงในเร็ววันครับ ❤️ . ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง (Community Isolation)☎️ 032-919-199. เทศบาลตำบลหลักเมือง #ศูนย์พักคอยในชุมชน…