Month: April 2022

30 April 2022 Off

สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

By luxmuang lux

สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ] 29-30 เมษายน 2565 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาล, เจ้าหน้าที่กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจาก เหตุวาตภัย และได้มอบกระเบื้องและสังกะสีสำหรับมุงหลังคา เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) ในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง 

29 April 2022 Off

ร่วมสัมมนาแนวทางการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการ

By luxmuang lux

[ เทศบาลตำบลหลักเมืองร่วมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการของหน่วยงานของราชการเพื่อการพัฒนาจังหวัดราชบุรี ] 29 เมษายน 2565 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง…

26 April 2022 0

นายกเทศมนตรีให้กำลังใจผู้ป่วยในศูนย์พักคอยฯ

By luxmuang lux

นายกเทศมนตรีให้กำลังใจผู้ป่วยในศูนย์พักคอยฯ ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 26 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. . 🏥 ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง 🏥 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พูดคุยและส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยในศูนย์พักคอยฯ ผ่านระบบกระจายเสียง จากอาคารกำกับดูแลศูนย์พักคอย…

25 April 2022 Off

อบจ.ราชบุรี และ ทต.หลักเมืองร่วมบูรณาการขุดลอกคลองเตย

By luxmuang lux

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและเทศบาลตำบลหลักเมืองร่วมบูรณาการขุดลอกคลองเตย] 22-25 เมษายน 2565 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรี, นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาล, นายภาณุภาค ศิษย์ปฐม ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม…

25 April 2022 Off

ตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุด ATK ให้พนักงานเทศบาลประจำสัปดาห์

By luxmuang lux

ตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุด ATK ให้พนักงานเทศบาลประจำสัปดาห์ ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 25 เมษายน 2565 . 👩‍🔬 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ประจำสัปดาห์ ด้วยชุด ATK ให้พนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่มาติดต่อราชการ

25 April 2022 Off

 พูดคุยกับประชาชนทางระบบเสียงไร้สาย

By luxmuang lux

พูดคุยกับประชาชนทางระบบเสียงไร้สาย ] 📢📢 25 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีฯ 🔷 งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักเมือง…

24 April 2022 Off

ตรวจคัดกรองด้วย ATK ณ ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง

By luxmuang lux

[ ตรวจคัดกรองด้วย ATK ณ ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 24 เมษายน 2565 . 🌿 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ให้บริการตรวจคัดกรองด้วยชุด ATK ณ อาคารกำกับดูแลศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง วัดท้ายเมือง หมู่ที่…

22 April 2022 0

โครงการ “วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565

By luxmuang lux

 โครงการ “วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565” ] 22-24 เมษายน 2565 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี นำโดย ท่านนายกสินาด รุ่งจรูญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลหลักเมือง…

22 April 2022 Off

ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 2 เยี่ยมชมหอเกียรติยศ

By luxmuang lux

[ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 2 เยี่ยมชมหอเกียรติยศ (Hall Of Fame) เทศบาลตำบลหลักเมือง ] 22 เมษายน 2565 . 🌿 นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา แห่งประเทศไทยภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี…