พูดคุยกับประชาชนทางระบบเสียงไร้สาย

2 May 2022 Off By luxmuang lux

[ พูดคุยกับประชาชนทางระบบเสียงไร้สาย ] 📢📢 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น.
🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีฯ
🔷 งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักเมือง . 🌿 ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงไร้สาย เกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ . 👉 สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่
👉 การตรวจ ATK ให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง ณ ศูนย์พักคอยฯ 👉 สถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ (วาตภัย) และการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 👉 กู้ชีพหลักเมือง 👉 กำหนดการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ของชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกหม้อ และ ชมรมผู้สูงอายุตำบลพงสวาย 👉 การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการของหน่วยงานของราชการเพื่อการพัฒนาจังหวัดราชบุรี .
🌿 หากเสียงประชาสัมพันธ์ในระบบเสียงไร้สายรบกวนท่านใด ทางเทศบาลตำบลหลักเมืองขออภัยเป็นอย่างสูง .