Day: 6 May 2022

6 May 2022 Off

พูดคุยกับประชาชนทางระบบเสียงไร้สาย

By luxmuang lux

[ พูดคุยกับประชาชนทางระบบเสียงไร้สาย ] 📢📢 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. 🔷 พ.ต.เงิน บุญมีประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 นางสาวธนวัน เกิดบุญมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 งานประชาสัมพันธ์…

6 May 2022 Off

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By luxmuang lux

[ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ] . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, นายภาณุภาค ศิษย์ปฐม ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบ การดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565…