Day: 9 May 2022

9 May 2022 Off

พูดคุยกับประชาชนทางระบบเสียงไร้สาย

By luxmuang lux

 พูดคุยกับประชาชนทางระบบเสียงไร้สาย ] 📢📢 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีฯ 🔷 งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักเมือง…

9 May 2022 Off

เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง เขต 2 พงสวาย

By luxmuang lux

 เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวตำบลพงสวายออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมืองเขตที่ 2 ตำบลพงสวาย (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้จากเอกสารที่ส่งถึงเจ้าบ้านและแจ้งเพิ่มหรือถอนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ต่อนายทะเบียนท้องถิ่น. ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ให้ทำการ “แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” ได้ 2…