พูดคุยกับประชาชนทางระบบเสียงไร้สาย

9 May 2022 Off By luxmuang lux

 พูดคุยกับประชาชนทางระบบเสียงไร้สาย ] 📢📢 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น.
🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีฯ
🔷 งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักเมือง . 🌿 ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงไร้สาย เกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ . 👉 สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่ 👉 การตรวจ ATK ให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง ณ ศูนย์พักคอยฯ 👉 โรงเรียนเทศบาลหลักเมืองจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 👉 แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูฝน 👉 เชิญชวนใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลพงสวาย 👉 เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง เขต 2 พงสวาย (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 👉 โครงการคลองสวยน้ำใส . 🌿 หากเสียงประชาสัมพันธ์ในระบบเสียงไร้สายรบกวนท่านใด ทางเทศบาลตำบลหลักเมืองขออภัยเป็นอย่างสูง