Day: 11 January 2023

11 January 2023 Off

#ตามติดภารกิจนายกสอง 11 มกราคม 2566

By luxmuang lux

#ตามติดภารกิจนายกสอง 11 มกราคม 2566 . 👉 ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองในพื้นที่บริเวณที่มีผักตบและวัชพืชหนาแน่น เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป 👉 ลงพื้นที่ตรวจเช็คซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 👉 ตรวจสอบปัญหาฝุ่นในฤดูแล้งตามคำร้องจากประชาชน แก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการพรมน้ำถนนที่มีรถสัญจรมาก ช่วยลดปัญหาฝุ่นในเบื้องต้น 👉 ให้การต้อนรับคณาจารย์ในการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง 👉 รับมอบของขวัญและทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ