[ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดท้ายเมือง ]

17 January 2023 Off By luxmuang lux

[ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดท้ายเมือง ] วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.
. 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง นำโดย นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมกับวัดท้ายเมือง นำโดยท่านพระครูโสภณปัญญาวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง, มณฑลทหารที่ 16, กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์, จิตอาสา 904, วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค, คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดท้ายเมือง ตลอดจนฝ่ายปกครอง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์​ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนวัดท้ายเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และพื้นที่สาธารณะโดยรอบ .
🌿 กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ ดำเนินการโดยนำหลัก “บวร = บ้าน วัด โรงเรียน” สามเสาหลักที่ประสานกันเป็นแกนหลักในการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข .