Month: February 2023

28 February 2023 Off

โครงการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ 28 ก.พ. 66

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนางอรวรรณ อรรถวิลัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกันจัดทำโครงการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจิตอาสาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่…

28 February 2023 Off

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

[ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ] 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. 🌿 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลหลักเมือง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง…

27 February 2023 Off

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

27 กุมภาพันธ์ 2566 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดยนายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นำโดยนายสิทธิวัชร์…

27 February 2023 Off

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก (2566)

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เทศบาลตำบลหลักเมือง . โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้ 1.…

24 February 2023 Off

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จ.นนทบุรี

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดยนายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี นำโดยนายณัฏฐพร แสงบัว…

24 February 2023 Off

โครงการ “หลักเมืองวิชาการ” นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 . 🌿 โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง จ.ราชบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง จัดโครงการ #หลักเมืองวิชาการ (นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565) โดยมี นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางสาวชูษร โฆษะบดี, นางสาวณฐวิภา…

23 February 2023 Off

#ตามติดภารกิจนายกสอง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 . 👉 จากข้อเสนอแนะและความต้องการของประชาชนในเวทีเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนผ่านโครงการ #เทศบาลพบประชาชน เมื่อวันที่ 27 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลหลักเมืองได้รวบรวมและดำเนินการตามคำร้องขอของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจหน้างานก่อสร้างในหลายจุด…

22 February 2023 Off

#ตามติดภารกิจนายกสอง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการระบายน้ำ, จัดเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซอยประปา หมู่ที่ 2 ตำบลพงสวาย ร่วมกับกองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 🌿 ลงพื้นที่ตรวจงานตีเส้นจราจรถนนพงสวาย-บางป่า ร่วมกับนางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี…

22 February 2023 Off

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคูสะคาม จังหวัดสกลนคร

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง, นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการระบายน้ำ, จัดเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซอยประปา หมู่ที่ 2 ตำบลพงสวาย ร่วมกับกองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 🌿 ลงพื้นที่ตรวจงานตีเส้นจราจรถนนพงสวาย-บางป่า…

21 February 2023 Off

ตรวจคัดกรองสารเสพติดนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดย นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีฯ, เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายจำนงค์ จันทร์วงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง, นายยศพล ชัยบุลวัชร…