Day: 9 March 2023

9 March 2023 Off

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลน้ำคอก จังหวัดระยอง

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 มีนาคม 2566 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดยนายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลหลักเมืองร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากรจากเทศบาลตำบลน้ำคอก จังหวัดระยอง นำโดย นายสมอน เกตุสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำคอก ณ ห้องประชุม…

9 March 2023 Off

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนหวาย จังหวัดอุดรธานี

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

 วันที่ 9 มีนาคม 2566 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดยนายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลหลักเมืองร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนหวาย จังหวัดอุดรธานี นำโดย นายคล้าย กลางแม นายกเทศมนตรีตำบลโนนหวาย ณ ห้องประชุม…

9 March 2023 Off

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดย นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง กรมการทหารช่าง โดย พลตรี มนิต ศิริรัตนากูล รองเจ้ากรมการทหารช่าง…