MOU เรื่อง โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

13 March 2023 Off By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
เรื่อง โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างเทศบาลตำบลหลักเมือง กับ โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา ] วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดย นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง และโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) โดย นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหม้อ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้