Day: 14 March 2023

14 March 2023 Off

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยฯ 

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

 วันที่ 14 มีนาคม 2566 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาลฯ, ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)…