พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยฯ 

14 March 2023 Off By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

 วันที่ 14 มีนาคม 2566 .
🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาลฯ, ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และผู้นำชุมชน โอกาสนี้ได้มอบถังเคมีดับเพลิง ตู้เแดง และสติกเกอร์ “สายตรวจชุมชน” ให้กับผู้นำชุมชนต่าง ๆ .
🌿 ทั้งนี้โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลหลักเมือง ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ช่วยเฝ้าระวังสอดส่องดูแลและป้องกันมิให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลฯ .
🌿 นอกจากนี้ มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจเอก รัฐภูมิ โพธิ์สีดา จากสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี เป็นวิทยากร และมีการอบรมการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น โดยวิทยากรจากเทศบาลเมืองราชบุรี .