Category: Tender

24 May 2021 0

ประกาศราคากลางงานซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

By luxmuang lux

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง