สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

ที่อยู่ : 359 หมู่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

Website 1 : http://www.luxmuang.go.th/

Website 2 : https://ratchaburi.online/

Fanpage : เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

E-mail : luxmuang2020@gmail.com

  • หมายเลขติดต่อสำนักงาน (1) 032-334682
  • หมายเลขติดต่อสำนักงาน (2) 032-334683
  • หมายเลขติดต่อสำนักงาน (3) 032-334684
  • เครื่องกระจายเสียงไร้สาย (โฟนอิน) 032-334685
  • กองคลัง (เบอร์ติดต่อโดยตรง) 032-334686
  • แฟกซ์ (ห้องสำนักปลัด) 032-334687
  • แฟกซ์ (ห้องกองการศึกษา) 032-334688
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 032-325260
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หลักเมือง 032-321184
  • งานทะเบียนและบัตร ทต.หลักเมือง 032-327157