ติดต่อส่วนราชการ

ติดต่อส่วนราชการ

เทศบาลตำบลหลักเมือง ที่อยู่ 359 หมู่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

ลำดับที่ส่วนราชการเบอร์ภายใน
1.ห้องนายกเทศมนตรี 111
2.ห้องรองนายกเทศมนตรี 1102
3.ห้องรองนายกเทศมนตรี 2103
4.ห้องปลัดเทศบาล104
5.รองปลัดเทศบาล115
6.ผอ.กองคลัง114
7.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม122
8.ผอ.กองการศึกษา121
9.ผอ.กองช่าง115
10.กองคลัง123
11.กองช่าง108
12.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม109
13.กองการศึกษา124
14.งานพัฒนาชุมชน119
15.ประชาสัมพันธ์101
16.สำนักปลัดเทศบาล106