สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลหลักเมือง

นางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์
นางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์
ประธานสภาเทศบาล
โทร. 084-7681805
นายสามารถ โกสมุทร
นายสามารถ โกสมุทร
รองประธานสภาเทศบาล
โทร. 091-8634789
นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ
นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร. 081-8587296


เขตตำบลโคกหม้อ
นายอัมพรพรต พวงทอง
นายอัมพรพรต พวงทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 061-6145295
ร.ต.ธนู น้อยบุญรอด
ร.ต.ธนู น้อยบุญรอด
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 095-6100946
นางสมหวัง เดชพูล
นางสมหวัง เดชพูล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 081-7438683
นายสุรัติ สุวรรณลือ
นายสุรัติ สุวรรณลือ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 088-9936169
นางสาวจิตรา มั่งคง
นางสาวจิตรา มั่งคง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 081-7743233
เขตตำบลพงสวาย
พ.ต.เงิน บุญมีประเสริฐ
พ.ต.เงิน บุญมีประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 085-1777574
นางอุบลรัตน์ เจริญสุข
นางอุบลรัตน์ เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 085-5575783

นายชาญชัย เนียมหอม
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 084-3947624
นายสนุน เสลานนท์
นายสนุน เสลานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 083-9196552
นางสาวธนวัน เกิดบุญมี
น.ส.ธนวัน เกิดบุญมี
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 086-8115399