สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลหลักเมือง

นางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์
นางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์
ประธานสภาเทศบาล
นายสามารถ โกสมุทร
นายสามารถ โกสมุทร
รองประธานสภาเทศบาล
นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ
นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ
เลขานุการสภาเทศบาล


เขตตำบลโคกหม้อ
ร.ต.ธนู น้อยบุญรอด
ร.ต.ธนู น้อยบุญรอด
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสมหวัง เดชพูล
นางสมหวัง เดชพูล
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวจิตรา มั่งคง
นางสาวจิตรา มั่งคง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรัติ สุวรรณลือ
นายสุรัติ สุวรรณลือ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอัมพรพรต พวงทอง
นายอัมพรพรต พวงทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตตำบลพงสวาย
พ.ต.เงิน บุญมีประเสริฐ
พ.ต.เงิน บุญมีประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล
จ.ส.อ.ประมวล เกตุไชโย
จ.ส.อ.ประมวล เกตุไชโย
สมาชิกสภาเทศบาล
นางอุบลรัตน์ เจริญสุข
นางอุบลรัตน์ เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสนุน เสลานนท์
นายสนุน เสลานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวธนวัน เกิดบุญมี
นางสาวธนวัน เกิดบุญมี
สมาชิกสภาเทศบาล