สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลหลักเมือง

นางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์
นางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์
ประธานสภาเทศบาล
นายสามารถ โกสมุทร
นายสามารถ โกสมุทร
รองประธานสภาเทศบาล
นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ
นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ
เลขานุการสภาเทศบาล


เขตตำบลโคกหม้อ
นายอัมพรพรต พวงทอง
นายอัมพรพรต พวงทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
ร.ต.ธนู น้อยบุญรอด
ร.ต.ธนู น้อยบุญรอด
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสมหวัง เดชพูล
นางสมหวัง เดชพูล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรัติ สุวรรณลือ
นายสุรัติ สุวรรณลือ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวจิตรา มั่งคง
นางสาวจิตรา มั่งคง
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตตำบลพงสวาย
พ.ต.เงิน บุญมีประเสริฐ
พ.ต.เงิน บุญมีประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางอุบลรัตน์ เจริญสุข
นางอุบลรัตน์ เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

นายชาญชัย เนียมหอม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสนุน เสลานนท์
นายสนุน เสลานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวธนวัน เกิดบุญมี
น.ส.ธนวัน เกิดบุญมี
สมาชิกสภาเทศบาล