คำขอตัดกิ่งต้นไม้

คำขอตัดกิ่งต้นไม้พื้นที่ เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

คำขอถังขยะ

คำขอจุดบริการถังขยะพื้นที่ เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ขอรับน้ำ

คำขอรับน้ำเพื่อ อุปโภคบริโภค
เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง

แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่
เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบฟอร์มร้องทุกข์

คำขอลงทะเบียนร้องทุกข์
เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แจ้งเบาะแส

ช่องทางการแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใด
เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี