คำขอตัดกิ่งต้นไม้

คำขอตัดกิ่งต้นไม้พื้นที่ เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

Get Started  

คำขอถังขยะ

คำขอจุดบริการถังขยะพื้นที่ เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

Get Started  

ขอรับน้ำ

คำขอรับน้ำเพื่อ อุปโภคบริโภค
เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

Get Started  

ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง

แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่
เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

Get Started  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

Get Started  

แบบฟอร์มร้องเรียน
ร้องทุกข์

คำขอลงทะเบียนร้องเรียนร้องทุกข์
เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

Get Started  

แจ้งเบาะแส

ช่องทางการแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

Get Started