รายงาน – ผลการประเมิน เทศบาลตำบลหลักเมือง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง
รายงานแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2564 เดือนมีนาคม 64